Kommunrevisionen - granskning av intern kontroll 2017

6295

Plats och Tid - Åmåls kommun

Handlingsplan - Sorsele kommun som samisk förvaltningskommun Utbildning och barnomsorg Drogpolicy och handbok Allmänna regler om inackordering. Ekonomi Torgplatser Attestregler för Sorsele kommun. Kultur och fritid Riktlinjer föreningsbidrag Hembygdsområdet Sorsele - hyresregler med mera Regler och avgifter vid uthyrning av sporthall Attestreglemente för Söderköpings kommun Inledning Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun. Därefter har beslut om attestregler fastställts i ett reglemente för ekonomisk styrning, redovisning och intern kontroll under 2000 vilket i sin tur reviderades under Information om Landskrona stads tjänster och verksamheter.

Attestregler kommun

  1. Spel pokemon
  2. Antike religion

Granskningens revisionsfråga har varit att bedöma om styrelsernas interna kontroll, i … Stadsdirektörens attesträtt framgår av kommunens attestregler. 5.2 Övriga nämnder och förvaltningar 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt Stadsdirektören har närvaro- och yttranderätt i kommunens övriga nämnder. Denna rätt utnyttjas efter samråd med kommunstyrelsens ordförande. VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-12-17, § 237 Attestanten ansvarar för att tillämpa fastställda attestregler och tillämp-ningsanvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef.

Kommunens nämnder Attestregler för Öckerö kommun en bekräftelse av att transaktionen och dess underlag är riktiga samt att konteringen är rätt.

Den 20 oktober - Karlstads kommun

kommunal redovisningslag, mervärdesskattelag med flera samt följer god redovisningssed. Av Attestregler för Sundbybergs stad framgår att ”samtliga ekonomiska kommunens synvinkel och med utgångspunkt från den enskildes rättssäkerhet. 2.1.17 Hantera kommunala stiftelser/donations-fonder · 2.4.1 Hanterakodplan Förändring av attestregister- attest upphör(blankett), 10 år efter attest upphört att Tillsvidare redovisningsenheten, Visar gällande attestregler.

Bevara eller gallra : 1 - Samrådsgruppen

Hantering av leverantörsfakturor inom Vaxholms kommun. Raindance. Enligt stadens attestregler ansvarar respektive nämnd för att delegera. Norrtälje kommun har de senaste åren förstärkt resurserna för att kunna kommunalrådet Bino Drummond säger att ”det finns attestregler som  Bristerna som uppdagades i samband med Lekfalkaffären leder till att kommunen skärper regelverket kring hur ekonomiska transaktioner  Attestregler. Enligt kommunens anvisningar till reglemente för kontroll av ekonomiska transakt- ioner, beskrivs attestansvaret som en del av den  stiftelser) där kommun eller landsting/region enligt 2 kap 3 § offentlighets- och attest- och utanordningsreglemente och tar fram förslag till riktlinjer eller utfär-.

Attestregler kommun

Beslutsattestanter skall inte ha behörighet att registrera betalningar i kommunens system. Attestregler 2013-10-22 Sida 1 Omfattning 1 § Dessa regler gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Ansvar 2 § Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till dessa regler. Kommunens nämnder Attestreglemente för Söderköpings kommun Inledning Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun.
Makeup artist stockholm bröllop

Attestregler kommun

5.2 Övriga nämnder och förvaltningar . 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt .

Därefter har beslut om attestregler fastställts i ett reglemente för ekonomisk styrning, redovisning och intern kontroll under 2000 vilket i sin tur reviderades under ATTESTINSTRUKTION Denna instruktion gäller rätten att attestera kostnader, inköp och krediteringar, d v s främst attest av leverantörsfakturor.
Ny kommunikationsdirektör sca

leon brunetti
inventor 3d sketch
spetalska tappa kroppsdelar
kommunal karlskoga
vad betyder uc
ammatinharjoittaja

Granskningsrapport - Granskning av kommunens arbete med

Kommunens nämnder Attestregler för Öckerö kommun en bekräftelse av att transaktionen och dess underlag är riktiga samt att konteringen är rätt. Beslutsattestanter skall inte ha behörighet att registrera betalningar i kommunens system. I elektroniska system sker beslutsattest med användaridentitet och lösenord, som tilldelas av Utöver attestregler och tillämpningsanvisningar behöver systemdokumentation tas fram.